Minor Works of St Teresa of Avila

- Saint Teresa of Avila
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

The prayer and Exclamations, or Meditations, of St Teresa of Avila, recorded in honor of the 500th anniversary of the Saint's birth (March 28, 2015).

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.