Miracles of the Lord Jesus Christ - Commentary on the Gospel of St Matthew

- St. John Chrysostom
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Homilies 25 though 43 of St John Chrysostom's commentary of the Holy Gospel according to St Matthew, which include the miracles and teachings of the Lord Jesus Christ.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.