Sermon on the Mount - Commentary

- St. John Chrysostom
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Saint John Chrysostom's Homilies 15-25, on the Gospel of Saint Matthew, expound upon Matthew Chapters 5-7, known as The Sermon on the Mount, containing perhaps the most well-known teachings of the Lord Jesus Christ.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.