Sonnet

- Richard Watson Gilder
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Librivox volunteers bring you 10 readings of The Sonnet by Richard Watson Gilder. This was the weekly poetry project for October 5, 2014.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.