There's a certain slant of light

- Emily Dickinson
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

In tribute to the first real snowfall this year.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.