Giới thiệu:

In honor of Kristin and Corey’s wedding (April 2006) we’ve recorded a selection of wedding-themed poems. Congratulations, you two!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.