Giới thiệu:

This poem is taken from A Book of Women’s Verse published in 1921. (

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.