What Dress Makes of Us

- Dorothy Quigley
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

A wickedly funny book of advice on women’s dress. However old, fat or plain you are, Dorothy Quigley will tell you what not to wear.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.